MENU

  

Система практичної підготовки та виробнича діяльність


   У Прилуцькому технічному фаховому коледжі значна увага приділяється формуванню у здобувачів практичних вмінь і навичок на що передбачено частина навчального навантаження.
   Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних та практичних компетентностей студентів в єдиному процесі.
   Метою практичної підготовки є: формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації – головна мета галузі освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців є основним завданням фаховий коледжів. Одним з головних завдань практичного навчання в коледжі є формування професійних навичок студентів.
   Завданнями практичної підготовки є:
 поглиблення теоретичних знань;
 формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;
 набуття та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових виробничих умовах;
 формування творчого дослідницького підходу до практичної підготовки.

 

Реалізація практичного навчання у коледжі:

 

 

   Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про практичне навчання»
   Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні компетентності з навчальних 
дисциплін. Для проведення таких практик у коледжі обладнано 52 навчальні аудиторії, у повному обсязі використовується навчально-виробничі майстерні, навчально-тренувальні полігони, проводяться екскурсії.
   Виробнича практика здобувачів освіти є завершальним етапом навчання і також організована відповідно до діючих навчальних планів, робочих програмам, календарно-тематичних планів. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Виробнича практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державної атестації. Здобувачі освіти проходять практику на кращих підприємствах різних форм власності, з якими укладено відповідні угоди.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 Навчальна практика з планування та організації діяльності підприємства
 Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки
 Навчальна практика з фінансового обліку
 Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку
 Навчальна практика з економічного аналізу
 Навчальна практика з податкової системи
 Виробнича практика


Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

 Електрорадіомонтажна практика
 Електрорадіовимірювальна практика
 Комп’ютерна практика
 Практика з отримання робочої професії
 Виробничо-технологічна практика
 Переддипломна практика
 Дипломне проектування

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Навчально-ознайомлювальна практика
 Слюсарна практика
 Зварювальна практика
 Механічна практика
 Електромонтажна практика
 Практика з технічного обслуговування і ремонту електричного обладнання та засобів автоматики
 Практика з вирішення виробничо-ситуаційних завдань
 Виробничо-технологічна практика
 Переддипломна практика
 Дипломне проектування

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)

 Практика будівельна
 Практика з комп’ютеризації виробництва
 Практика гідрометрична
 Практика геодезична
 Практика з електронної тахеометрії
 Практика з комплексних меліорацій
 Практика з водопостачання і водовідведення
 Практика з гідротехнічних споруд
 Практика з меліоративних і будівельних машин
 Практика з набуття робочої професії
 Практика з вирішення ситуаційних задач
 Практика виробничо-технологічна
 Практика переддипломна
 Дипломне проектування

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання)

 Зварювальна практика
 Слюсарна практика
 Геодезична практика
 Практика з ремонту газового обладнання
 Практика на отримання робітничої професії
 Виробничо-технологічна практика
 Переддипломна практика
 Дипломне проектування


Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 Комп’ютерна практика
 Практика з ґрунтознавства
 Практика з основи сільськогосподарського виробництва
 Практика з набуття робочої професії
 Практика з теодолітної зйомки
 Практика з нівелювання
 Практика з тахеометричної зйомки
 Практика з мензульної зйомки
 Практика з фотограмметрії
 Практика з автоматизований зйомок території
 Практика з вирішення ситуаційних задач
 Технологічна практика
 Переддипломна практика
 Дипломне проектування